Login   Kalkulatory

Login   Wideo

Login   Kolorystyka

Login Strefa Partnera

Zadzwoń: 58 622 27 37 lub 58 662 39 70

Regulamin Parkingu

REGULAMIN

Parkingu IMPARAT- płatnego, niestrzeżonego

 

( Gdynia, ul. Łużycka 1 B )1. Warunki ogólne


1.1. Niniejsze warunki korzystania z Parkingu dotyczą korzystania z parkingu Imparat należącego do Imparat Polska.

1.2. Poprzez korzystanie z terenu parkingu użytkownik pojazdu zawiera z Imparat Polska umowę najmu miejsca parkingowego na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie. Umowa najmu miejsca parkingowego ulega zakończeniu z chwilą wyjazdu z parkingu.

1.3. Użytkownik pojazdu poprzez korzystanie z terenu parkingu wyraża zgodę na warunki Umowy przedstawione w niniejszym regulaminie.

 

2. Parking


2.1. Parking jest parkingiem PŁATNYM NIESTRZEŻONYM. Parking jest czynny w godzinach otwarcia firmy Imparat Polska. Użytkownik pojazdu jest uprawniony do korzystania z parkingu i przebywania na jego terenie tylko w tych godzinach.

2.2. Imparat Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdarzenia na terenie parkingu, za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia pojazdu użytkownika powstałe na terenie parkingu z winy użytkownika pojazdu, osób trzecich bądź działania siły wyższej. Imparat nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe użytkownika lub stanowiące wyposażenie pojazdu użytkownika.

2.3. Poprzez pozostawienie pojazdu na parkingu użytkownik pojazdu nie zawiera z Imparat Polska umowy przechowania pojazdu ani żadnej innej umowy, która zobowiązywałaby Imparat Polska do sprawowania pieczy nad pojazdem użytkownika.

 

3. Zasady korzystania z parkingu


3.1. Na parkingu obowiązują przepisy ruchu drogowego, oznakowanie pionowe i poziome.

3.2. Pojazdy wolno pozostawiać tak aby nie utrudniały i nie blokowały ruchu na terenie parkingu.

3.3. Jeżeli użytkownik pojazdu poprzez niewłaściwe zaparkowanie pojazdu utrudni lub zablokuje ruch na terenie parkingu Imparat Polska będzie uprawniony do wezwania odpowiednich służb, które odholują pojazd użytkownika na jego koszt.

3.4. Użytkownik pojazdu ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim i Imparat Polska na terenie parkingu w tym uszkodzenie i zanieczyszczenie. W razie powstania szkody Użytkownik zobowiązany jest przed opuszczeniem parkingu do niezwłocznego poinformowania Imparat Polska o wynikłej szkodzie.

3.5. Na terenie parkingu zabronione jest:

- palenie tytoniu (z wyłączeniem miejsca przeznaczonego) i używanie otwartego ognia,
- picie alkoholu,
- magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie,
- tankowanie pojazdów,
- pozostawianie pojazdów z uruchomionym silnikiem,
- parkowanie pojazdów z nieszczelnymi układami, mycie i odkurzanie pojazdów,
- wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju,

 

4. Opłata parkingowa, czas postoju


4.1. Użytkownik pojazdu po zaparkowaniu na parkingu od razy uiszcza opłatę parkingową w Imparat Polska.

4.2. Wielkość opłaty parkingowej wynosi 5,00 PLN za każde rozpoczęte pół godziny.

4.3. Jeżeli postój na parkingu przedłużył się ponad czas opłacony przy rozpoczęciu parkowania, użytkownik pojazdu zanim wsiądzie do pojazdu ma obowiązek dopłacić różnicę za nieopłacony czas parkowania.IMPARAT Polska